Daftar 313 Nama Pejuang Ahli Perang Badar Dalam Kitab Jaliyatul Kadar

0

INITU.ID – Ada peristiwa penting dalam bulan ramadhan yaitu perang badar. Perang Badar terjadi tepat pada 17 Ramadhan tahun kedua Hijriah. Perang itu melibatkan 313 pasukan muslimin dan 1.000 orang lebih tentara kafir Quraisy.

Siapakah nama 313 pejuang perang badar yang telah berperang melawan kafir Quraisy Mekah, berikut kita kutip dari salah satu Kitab yang bernama Kitab Jaliyatul Kadar.

Kitab Jaliyatul Kadar merupakan salah satu kitab yang berupa syair atau nadhom yang membahas tentang nama-nama ahli Perang Badar.

Kenapa Perang Badar menjadi penting? Berikut adalah beberapa keutamaan Perang Badar dari berbagai sumber hadis yang bisa kita ambil pelajarannya:

 1. Orang-orang yang ikut Perang Badar adalah golongan umat Nabi Muhammad SAW terbaik (HR. Bukhari).
 2. Orang-orang yang ikut Perang Badar dosa-dosanya terampuni.
 3. Orang-orang yang ikut Perang Badar adalah golongan ahli surga.

Kitab Jaliyatul Kadar dikarang oleh Sayid Ali Hasan al-Barzanji (1720-1785) ini awalnya mendapatkan respons kurang bagus karena di antara ratusan baris nadhom ada banyak nama-nama yang sama sehingga para pembaca kesulitan dalam memahaminya apabila tidak di-tahqiq (diberi catatan untuk mempermudah).

Berikut 313 Nama Ahli Perang Badar yang bisa kita jadikan pelajaran didalamnya:

 1. Nabi Muhammad SAW
 2. Abu Bakar as-Siddiq
 3. Umar bin al-Khattab
 4. Uthman bin Affan
 5. Ali bin Abu Talib
 6. Talhah bin ‘Ubaidillah
 7. Bilal bin Rabah
 8. Hamzah bin Abdul Muttalib
 9. Abdullah bin Jahsyi
 10. Al-Zubair bin al-Awwam
 11. Mus’ab bin Umair bin Hashim 12. Abdur Rahman bin “Auf
 12. Abdullah bin Mas’ud
 13. Sa’ad bin Abi Waggas
 14. Abu Kabshah al-Farisi
 15. Anasah al-Habsyi
 16. Zaid bin Harithah al-Kalbi
 17. Marthad bin Abi Marthad al-Ghanawi
 18. Abu Marthad al-Ghanawi
 19. Al-Husain bin al-Harith bin Abdul Muttalib
 20. Ubaidah bin al-Harith bin Abdul Muttalib
 21. Al-Tufail bin al-Harith bin Abdul Muttalib
 22. Mistah bin Usasah bin ‘Ubbad bin Abdul Muttalib
 23. Abu Huzaifah bin “Utbah bin Rabi’ah
 24. Subaih ( Budak dari Abi ‘Asi bin Umayyah)
 25. Salim (Budak dari Abu Huzaifah)
 26. Sinan bin Muhsin
 27. ‘Ukasyah bin Muhsin
 28. Sinan bin Abi Sinan
 29. Abu Sinan bin Muhsin
 30. Syuja bin Wahab
 31. Utbah bin Wahab
 32. Yazid bin Rugais
 33. Muhriz bin Nadhlah
 34. Rabi’ah bin Aksam
 35. Thagfu bin Amir
 36. Malik bin Amir
 37. Mudlij bin Amir
 38. Abu Makhsyi Suwaid bin Makhsyi al-Ta’i
 39. ‘Utbah bin Ghazwan
 40. Khabbab (Budak dari “Utbah bin Ghazwan)
 41. Hathib bin Abi Balta’ah al-Lakhmi
 42. Sa’ad al-Kalbi (Budak dari Hathib)
 43. Suwaibit bin Sa’ad bin Harmalah
 44. Umair bin Abi Waggas
 45. Al-Migdad bin ‘Amru
 46. Mas’ud bin Rabi’ah
 47. Zus Syimalain Amru bin Amru
 48. Khabbab bin al-Arat al-Tamimi
 49. Amir bin Fuhairah
 50. Suhaib bin Sinan
 51. Abu Salamah bin Abdul Asad
 52. Syammas bin Uthman
 53. Al-Argam bin Abi al-Argam
 54. Ammar bin Yasir
 55. Mu’attib bin ‘Auf al-Khuza’i
 56. Zaid bin al-Khattab
 1. Amru bin Suragah
 2. Abdullah bin Suragah
 3. Sa’id bin Zaid bin Amru
 4. Mihja bin Akk (Budak dari Umar bin al-Khattab)
 5. Wagid bin Abdullah al-Tamimi
 6. Khauli bin Abi Khauli a-ljli
 7. Malik bin Abi Khauli al-ljli
 8. Amir bin Rabi’ah
 9. Amir bin al-Bukair
 10. Agil bin al-Bukair
 11. Khalid bin al-Bukair
 12. Iyas bin al-Bukair
 13. Uthman bin Maz’un
 14. Qudamah bin Maz’un
 15. Abdullah bin Maz’un
 16. Al-Saib bin Uthman bin Maz’un
 17. Ma’mar bin al-Harith
 18. Khunais bin Huzafah
 19. Abu Sabrah bin Abi Ruhm
 20. Abdullah bin Makhramah
 21. Abdullah bin Suhail bin Amru
 22. Wahab bin Sa’ad bin Abi Sarah
 23. Hatib bin Amru
 24. Umair bin Auf
 25. Sa’ad bin Khaulah
 26. Abu Ubaidah Amir al-Jarah
 27. Amru bin al-Harith
 28. Suhail bin Wahab bin Rabi’ah
 29. Safwan bin Wahab
 30. Amru bin Abi Sarah bin Rabi’ah
 31. Sa’ad bin Muaz
 32. Amru bin Muaz
 33. Al-Harith bin Aus
 34. Al-Harith bin Anas
 35. Sa’ad bin Zaid bin Malik
 36. Salamah bin Salamah bin Wagsyi
 37. ‘Ubbad bin Wagsyi
 38. Salamah bin Thabit bin Wagsyi
 39. Rafi bin Yazid bin Kurz
 40. Al-Harith bin Khazamah bin “Adi
 41. Muhammad bin Maslamah al-Khazraj
 42. Salamah bin Aslam bin Harisy
 43. Abul Haitham bin al-Tayyihan 101. ‘Ubaid bin Tayyihan
 44. Abdullah bin Sahl
 45. Gatadah bin Nu’man bin Zaid 104. Ubaid bin Aus
 46. Nasr bin al-Harith bin “Abd 106. Mu’attib bin “Ubaid
 47. Abdullah bin Tarig al-Ba’lawi 108. Mas’ud bin Sa’ad
 48. Abu Absi Jabr bin Amru
 49. Abu Burdah Hani’ bin Niyyar al-Ba’lawi
 50. Asim bin Thabit bin Abi al-Aglah
 51. Mu’attib bin Gusyair bin Mulail
 52. Abu Mulail bin al-Az’ar bin Zaid
 53. Umair bin Mab’ad bin al-Az’ar 115. Sahl bin Hunaif bin Wahib 116. Abu Lubabah Basyir bin Abdul Munzir
 54. Mubasyir bin Abdul Munzir 118. Rifa’ah bin Abdul Munzir
 55. Sa’ad bin “Ubaid bin al-Nu’man
 56. ‘Uwaim bin Sa’dah bin ‘Aisy 121. Rafi bin Anjadah
 57. Ubaidah bin Abi ‘Ubaid
 58. Tha’labah bin Hatib
 59. Unais bin Gatadah bin Rabi’ah 125. Ma’ni bin Adi al-Ba’lawi
 60. Thabit bin Akhram al-Ba’lawi 127. Zaid bin Aslam bin Tha’labah al-Ba’lawi
 1. Rib’ie bin Rafi’ al-Ba’lawi
 2. Asim bin Adi al-Ba’lawi
 3. Jubr bin “Atik
 4. Malik bin Numailah al-Muzani 132. Al-Nu’man bin ‘Asr al-Ba’lawi 133. Abdullah bin Jubair
 5. Asim bin Gais bin Thabit
 6. Abu Dhayyah bin Thabit bin al-Nu’man
 7. Abu Hayyah bin Thabit bin al-Nu’man
 8. Salim bin Amir bin Thabit
 9. Al-Harith bin al-Nu’man bin Umayyah
 10. Khawwat bin Jubair bin al-Nu’man
 11. Al-Munzir bin Muhammad bin ‘Ugbah
 12. Abu ‘Ugail bin Abdullah bin Tha’labah
 13. Sa’ad bin Khaithamah
 14. Munzir bin Oudamah bin Arfajah
 15. Tamim (Budak dari Sa’ad bin Khaithamah)
 16. Al-Harith bin Arfajah
 17. Kharijah bin Zaid bin Abi Zuhair
 18. Sa’ad bin al-Rabi’ bin Amru
 19. Abdullah bin Rawahah
 20. Khallad bin Suwaid bin Tha’labah
 21. Basyir bin Sa’ad bin Tha’labah
 22. Sima’ bin Sa’ad bin Tha’labah
 23. Subai bin Qais bin ‘Isyah
 24. ‘Ubbad bin Qais bin ‘Isyah
 25. Abdullah bin Abbas
 26. Yazid bin al-Harith bin Gais
 27. Khubaib bin Isaf bin “Atabah
 28. Abdullah bin Zaid bin Tha’labah
 29. Huraith bin Zaid bin Tha’labah
 30. Sufyan bin Bisyr bin Amru
 31. Tamim bin Ya’ar bin Qais
 32. Abdullah bin Umair
 33. Zaid bin al-Marini bin Qais
 34. Abdullah bin ‘Urfutah
 35. Abdullah bin Rabi’ bin Qais
 36. Abdullah bin Abdullah bin Ubai
 37. Aus bin Khauli bin Abdullah
 38. Zaid bin Wadi’ah bin Amru
 39. ‘Ugbah bin Wahab bin Kaladah
 40. Rifa’ah bin Amru bin Amru bin Zaid
 41. Amir bin Salamah
 42. Abu Khamishah Ma’bad bin Ubbad
 43. Amir bin al-Bukair
 44. Naufal bin Abdullah bin Nadhlah
 45. ‘Utban bin Malik bin Amru bin al-Ajlan
 46. Ubadah bin al-Somit
 47. Aus bin al-Somit
 48. Al-Nu’man bin Malik bin Tha’labah
 49. Thabit bin Huzal bin Amru bin Oarbus
 50. Malik bin Dukhsyum bin Mirdhakhah
 51. Al-Rabi’ bin Iyas bin Amru bin Ghanam
 52. Waragah bin Iyas bin Ghanam 182. Amru bin Iyas
 53. Al-Mujazzar bin Ziyad bin Amru
 54. ‘Ubadah bin al-Khasykhasy
 55. Nahhab bin Tha’labah bin Khazamah
 56. Abdullah bin Tha’labah bin Khazamah
 1. Utbah bin Rabi’ah bin Khalid
 2. Abu Dujanah Sima’ bin Kharasyah
 3. Al-Munzir bin Amru bin Khunais
 4. Abu Usaid bin Malik bin Rabi’ah
 5. Malik bin Mas’ud bin al-Badan
 6. Abu Rabbihi bin Haggi bin Aus
 7. Ka’ab bin Humar al-Juhani
 8. Dhamrah bin Amru
 9. Ziyad bin Amru
 10. Basbas bin Amru
 11. Abdullah bin Amir al-Ba’lawi
 12. Khirasy bin al-Shimmah bin Amru
 13. Al-Hubab bin al-Munzir bin al-Jamuh
 14. Umair bin al-Humam bin al-Jamuh
 15. Tamim (Budak dari Khirasy bin al-Shimmah)
 16. Abdullah bin Amru bin Haram
 17. Muaz bin Amru bin al-Jamuh
 18. Mu’awwiz bin Amru bin al-Jamuh
 19. Khallad bin Amru bin al-Jamuh
 20. ‘Ugbah bin Amir bin Nabi bin Zaid
 21. Hubaib bin Aswad
 22. Thabit bin al-Jiz’i
 23. Umair bin al-Harith bin Labdah
 24. Basyir bin al-Barra’ bin Ma’mur
 25. Al-Tufail bin al-Nu’man bin Khansa’
 26. Sinan bin Saifi bin Sakhr bin Khansa’
 27. Abdullah bin al-Jaddi bin Qais
 28. Atabah bin Abdullah bin Sakhr
 29. Jabbar bin Umaiyah bin Sakhr
 30. Kharijah bin Humayyir al-Asyja’i
 31. Abdullah bin Humayyir al-Asyja’i
 32. Yazid bin al-Munzir bin Sahr
 33. Ma’gil bin al-Munzir bin Sahr
 34. Abdullah bin al-Nu’man bin Baldumah
 35. Al-Dhahlak bin Harithah bin zaid
 36. Sawad bin Razni bin Zaid
 37. Ma’bad bin Qais bin Sakhr bin Haram
 38. Abdullah bin Qais bin Sakhr bin Haram
 39. Abdullah bin Abdi Manaf
 40. Jabir bin Abdullah bin Riab
 41. Khulaidah bin Gais bin al-Nu’man
 42. An-Nu’man bin Yasar
 43. Abu al-Munzir Yazid bin Amir
 44. Qutbah bin Amir bin Hadidah
 45. Sulaim bin Amru bin Hadidah
 46. Antarah (Budak dari Qutbah bin Amir)
 47. Abbas bin Amir bin Adi
 48. Abul Yasar Ka’ab bin Amru bin Abbad
 49. Sahl bin Qais bin Abi Ka’ab bin al-Qais
 50. Amru bin Talgi bin Zaid bin Umaiyah
 51. Muaz bin Jabal bin Amru bin Aus
 52. Qais bin Mihshan bin Khalid
 53. Abu Khalid al-Harith bin Qais bin Khalid
 54. Jubair bin Iyas bin Khalid
 55. Abu Ubadah Sa’ad bin Uthman
 56. Ugbah bin Uthman bin Khaladah
 57. Ubadah bin Qais bin Amir bin Khalid
 1. As’ad bin Yazid bin al-Fakih
 2. Al-Fakih bin Bisyr
 3. Zakwan bin Abdu Qais bin Khaladah
 4. Muaz bin Ma’ish bin Qais bin Khaladah
 5. Aiz bin Ma’ish bin Qais bin Khaladah
 6. Mas’ud bin Qais bin Khaladah
 7. Rifa’ah bin Rafi’ bin al-Ajalan
 8. Khallad bin Rafi’ bin al-Ajalan
 9. Ubaid bin Yazid bin Amir bin al-Ajalan
 10. Ziyad bin Lubaid bin Tha’labah
 11. Khalid bin Gais bin al-Ajalan
 12. Rujailah bin Tha’labah bin Khalid
 13. Atiyyah bin Nuwairah bin Amir
 14. Khalifah bin Adi bin Amru
 15. Rafi bin al-Mu’alla bin Luzan
 16. Abu Ayyub bin Khalid al-Ansari
 17. Thabit bin Khalid bin al-Nu’man
 18. ‘Umarah bin Hazmi bin Zaid
 19. Suragah bin Ka’ab bin Abdul Uzza
 20. Suhail bin Rafi’ bin Abi Amru
 21. Adi bin Abi al-Zaghba’ al-Juhani
 22. Mas’ud bin Aus bin Zaid
 23. Abu Khuzaimah bin Aus bin Zaid
 24. Rafi’ bin al-Harith bin Sawad bin Zaid
 25. Auf bin al-Harith bin Rifa’ah
 26. Mu’awwaz bin al-Harith bin Rifa’ah
 27. Muaz bin al-Harith bin Rifa’ah
 28. An-Nu’man bin Amru bin Rifa’ah
 29. Abdullah bin Gais bin Khalid
 30. Wadi’ah bin Amru al-Juhani
 31. Ishmah al-Asyja’i
 32. Thabit bin Amru bin Zaid bin Adi
 33. Sahl bin ‘Atik bin al-Nu’man
 34. Tha’labah bin Amru bin Mihshan
 35. Al-Harith bin al-Shimmah bin Amru
 36. Ubai bin Ka’ab bin Qais
 37. Anas bin Muaz bin Anas bin Qais
 38. Aus bin Thabit bin al-Munzir bin Haram
 39. Abu Syeikh bin Ubai bin Thabit
 40. Abu Tolhah bin Zaid bin Sahl
 41. Abu Syeikh Ubai bin Thabit
 42. Harithah bin Suragah bin al-Harith
 43. Amru bin Tha’labah bin Wahb bin
 44. Salit bin Qais bin Amru bin “Atik
 45. Abu Salit bin Usairah bin Amru
 46. Thabit bin Khansa’ bin Amru bin Malik
 47. Amir bin Umaiyyah bin Zaid
 48. Muhriz bin Amir bin Malik
 49. Sawad bin Ghaziyyah
 50. Abu Zaid Qais bin Sakan
 51. Abul A’war bin al-Harith bin Zalim
 52. Sulaim bin Milhan
 53. Haram bin Milhan
 54. Qais bin Abi Sha’sha’ah
 55. Abdullah bin Ka’ab bin Amru
 56. ‘Ishmah al-Asadi
 57. Abu Daud Umair bin Amir bin Malik
 58. Suragah bin Amru bin ‘Atiyyah
 1. Qais bin Mukhallad bin Tha’labah
 2. Al-Nu’man bin Abdi Amru bin Mas’ud
 3. Al-Dhahhak bin Abdi Amru
 4. Sulaim bin al-Harith bin Tha’labah
 5. Jabir bin Khalid bin Mas’ud
 6. Sa’ad bin Suhail bin Abdul Asyhal
 7. Ka’ab bin Zaid bin Qais
 8. Bujir bin Abi Bujir al-Abbasi
 9. ‘Itban bin Malik bin Amru al-Ajalan
 10. ‘Ismah bin al-Hushain bin Wabarah
 11. Hilal bin al-Mu’alla al-Khazraj
 12. Awleh bin Syugrat (Pembantu Nabi Muhammad SAW)

Demikian sedikit ulasan ‘Daftar 313 Nama Pejuang Ahli Perang Badar Dalam Kitab Jaliyatul Kadar,’ semoga bermanfaat.

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.